Про кафедру

Наукові дослідження кафедри  іноземних мов і перекладу

Від початку створення свого створення кафедра іноземних мов і перекладу бере активну участь у науково-дослідницькій роботі. На сьогоднішній день колектив кафедри працює у рамках проекту «Дослідження перекладів творів відомих українських та зарубіжних письменників у контексті взаємодії культур» (номер державної реєстрації – 0113U002861), в межах якого було опубліковано понад 130 статей.

Сфера наукових інтересів кафедри надзвичайно різноманітна. Головним чином викладацький склад кафедри реалізовує її через наукові конференції та публікації.

Активно на науковій ниві працює завідувачка кафедрою, професорка, докторка філологічних наук Ткачівська М.Р. У 2021 році вона захистила у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна дисертацію на здобуття ступеня доктора філологічних наук на тему “Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі”. Спеціальність 10.02.16 – Перекладознавство. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Безугла Лілія Ростиславівна. До сфери її наукових інтересів Ткачівської М.Р. належить художній переклад, маледиктологія, діалектологія, культорологія, сленг, жаргон, а також семантика мови, про що засвідчує її кандидатська дисертація на тему «Сполучуваність і функційні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові», спеціальність 10.02.04 – германські мови, науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Віктор Васильович Левицький.

Авторка 135 публікацій, зокрема 120 наукових праць, з яких 3 колективні монографії, 71 стаття – у фахових наукових виданнях України, 14 – у закордонних виданнях; 3 словники, 11 – навчально-методичного характеру, 29 статей і матеріалів міжнародних конференцій опубліковані іноземними мовами.

До наукових інтересів заступниці завідувачки кафедри, кандидатки філологічних наук, доцентки Семак О.І. належить порівняльний аналіз англомовних перекладів  драматургії української діаспори. Науковиця вивчає поетику драматичних творів, написаних українськими емігрантами. У 2009 році під керівництвом професора Степана Івановича Хороба захистила кандидатську дисертацію на тему: «Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів». Авторка низки публікацій, присвячених цій малодослідженій науковій сфері. Семак Оксана Іванівна пройшла стажування в університеті Кардинала Стефана Вишинського UKSW у м. Варшава у співпраці з Фундацією Institution of International Academic Scientific Cooperation (IIASC) (05.05-15.06.2021 р.). Тема стажування: «Академічна доброчесність».

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри Битківська Я.В. у 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 на тему: «Тенденції засвоєння та розвитку семантики англійських запозичень у сучасній українській мові» під керівництвом доктора філологічних наук, професора Василя Васильовича Ґрещука. Наукові інтереси науковці включають питання семантики мови, мовної екології, методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Численні наукові праці кандидатки філологічних наук, доцентки Кобути С.С. присвячені важливим літературознавчим та мовознавчим проблемам, серед яких –  стилістика англійської мови, міжкультурна комунікація, дослідження сучасних літературознавчих та перекладознавчих компаративних студій. У 2015 р. науковець успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концепція «вільної людини» у творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла», є авторкою низки наукових публікацій, зокрема співавторкою англомовних монографій.  Доцентка Кобута С.С. здійснює переклади наукових публікацій для Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Вона є членом журі І та ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів членів Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України (секції –  англійська мова; зарубіжна література).

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри Ницполь В.І. поглиблено вивчає дискурсологію, когнітивну лінгвістику, психолінгвістику, опублікувала низку публікацій із аналізом лінгвістичного аспекту сучасної американської літератури. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)». Авторка низки наукових публікацій та навчально-методичних посібників. Бере активну участь в українських та міжнародних конференціях. Була співорганізатором та модератором міжнародної студентської конференції “Russia’s War against Ukraine: Bilateral and Global Dimensions” (4 червня 2022 року). На платформі Coursera пройшла два курси і отримала сертифікати: “Get Interactive: Practical Teaching with Technology” (University of London, червень 2022 р.); “Write Professional Emails in English” (Georgia Institute of Technology, червень 2022р.). Брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Безпека в кризових ситуаціях у прикордонних регіонах Польщі та Україні” в м. Люблін (17-18 листопада 2022р).

Кандидатка філологічних наук, доцентка Тимків І.В. у 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання – на тему: «Формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності». Сфера наукових інтересів охоплює теорію і методику навчання іноземних мов, зокрема методику навчання усної комунікації. Особливу увагу дослідниця приділяє розвитку мотивації студентів до вивчення іноземної мови в умовах як аудиторного, так і дистанційного навчання.

Сфера наукових інтересів кандидатки педагогічнх наук, доцентки кафедри Л.І.Серман –підготовка фахівців з міжкультурної комунікації, в тому числі вчителів іноземних мов, педагогічна іміджелогія, когнітивна лінгвістика, новітні методики викладання іноземних мов. Науковиця опублікувала цілу низку публікацій з теорії і методики навчання іноземних мов, зокрема методики навчання усної комунікації. Захистила дисертаційне дослідження на тему: «Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов». Вона бере активну участь у міжнародних та українських наукових конференціях, особливу увагу приділяє основам формування професійного іміджу перекладача.

Викладач Поглод Г.Я. працює над дослідженнями у царині лексикології, перекладу та інноваційних методів викладання іноземних мов, публікує статті у фахових виданнях та бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, також конгресах іспаністів України, готує студентів до Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови.

На заняттях із студентами викладачі кафедри втілюють інноваційні технології та методичні напрацювання, здобуті під час проходження стажування, зокрема, у Берлінському університеті імені Гумбольта (Ткачівська М.Р.); на кафедрі німецької філології у Львівському національному університеті  ім. Івана Франка (Ткачівська М.Р.),  на кафедрі сучасних іноземних мов та перекладу в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (Ткачівська М.Р.), в Інституті іноземних мов Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Ткачівська М.Р.), на кафедрі романської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Поглод Г.Я.), в коледжі Мігеля Делібеса, філіал Інституту Сервантеса м. Саламанка (Поглод Г.Я.), на кафедрі філології та перекладу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Ткачівська М.Р., Семак О.І., Поглод Г.Я., Богачевська Л.О.), Teacher Development School  в рамках проекту English for Universities (British Council) (Битківська Я.В., Ницполь В.І., Нич О.Б., Савчак І.В.), MOPED(Богачевська Л.О., Семак О.І.).

Викладачами кафедри здійснювалися переклади іноземних статей літературознавчого плану для  кафедри світової літератури та української літератури, наприклад, «Лессінг в Україні» М. Рудницького (Семак О.І.).А також англомовні переклади наукових статей філологічного, літературознавчого, педагогічного та суспільно-історичного напрямів для університетського журналу “Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”(Кобута С.С)

Корисною та водночас потрібною для факультету історії, політології і міжнародних відносин став проект «Манявський скит», який інкорпорував переклади книг, здійснений у рамках святкування 400-річчя Манявського скиту.

Десять років поспіль на кафедрі іноземних мов і перекладу відбуваються щорічні науково-практичні конференції, на яких обговорюються теоретичні та практичні досягнення у галузі лінгвістики, літературознавства та перекладу.

Кафедра багаторазово виступала організатором низки міжнародних конференцій  «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства». Під час конференцій здійснюється обговорення основних теоретико-методологічних і практичних результатів дослідження мовознавства, літературознавства і перекладознавства, обмін досвідом та науковими досягненнями, відбувається налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами. Наукові доробки публікуються у Прикарпатському Віснику НТШ «Слово». У 2018 році працівники кафедри стали співорганізаторами міжнародної науково-практичної конференції «Текст у медіакультурному просторі», що відбулась на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Активна наукова праця викладачів кафедри іноземних мов належить до важливих мотиваційних елементів для підвищення наукового і професійного рівня нашої наукової спільноти.

 

Тенденції освітньо-виховного процесу кафедри іноземних мов і перекладу

Навчальний процес на кафедрі іноземних мов та перекладу – це не просто система заходів, які є спрямованими на реалізацію змісту освіти, це безмежна територія знань, на якій кожне заняття стає новою, цікавою пригодою, яка дає студентові змогу розвинути необхідні професійні навички, освоїти навчальний матеріал та розкрити власний потенціал. Крім цього, враховуючи слова англійського літературного критика та поета Семюела Джонсона, що “language is the dress of thought”, наші студенти мають великий “гардероб”, оскільки можуть вивчати 6 мов (англійська як обов’язкова перша мова, друга мова за вибором – іспанська, німецька, французька або польська, а також на факультативній основі, будь-яку із вище перелічених чи угорську). “Одягатись” у ці мови студентам допомагають високо-кваліфіковані викладачі, які вміло використовують інноваційні методи викладання і володіють необхідною базою знань для досягнення максимальної ефективності навчального процесу.
На заняттях з іноземних мов використовуються мультимедійні технології для унаочнення, зацікавлення та кращого запам’ятовування матеріалу. З цією метою при кафедрі функціонує фонетична лабораторія, що покращує індивідуальне сприйняття матеріалу. Розвивати комунікативні навички допомагають сценарії реального життя (наприклад, бронювання квитків, співбесіди, конференції мовою, що вивчається), дискусії на важливі та цікаві теми, а також різноманітні ігри, спрямовані на збагачення словникового запасу, розвиток спонтанного мовлення тощо. Навчальний курс “Diplomacy” озброює майбутніх дипломатів не тільки дипломатичною термінологією англійською мовою, але й сприяє глибшому розумінню важливих дипломатичних понять. Курс “Теорія і практика перекладу” надає необхідні для перекладача знання і створює умови для практики різних видів перекладу на заняттях. Курс “Business English” розвиває навички ділового спілкування та ведення документації.
При кафедрі також функціонує ряд гуртків та клубів, які урізноманітнюють позаурочний час студента. Серед гуртків найбільшою популярністю користуються такі: Discovery of Interesting Facts of World History,
The Art that Changes the World, Німецька мова, Іспанська мова, Французька мова. Гурток для обдарованих студентів “Ерудит” розвиває творчі здібності, а науково-дослідна лабораторія “Нібелунг” спрямовує інтереси студентів у наукове русло.
Освітньо-виховний процес кафедри включає розвиток художньо-естетичної освіченості студентів, тому куратори їх завжди ознайомлюють із важливими мистецькими та літературними подіями міста, заохочують відвідувати театр, музеї, виставки картин та презентації книг (наприклад, нещодавно відбулась презентація книги завідувача кафедри та письменниці Ткачівської М. Р., на яку були запрошені і студенти). Крім цього, куратори груп завжди готові вислухати студентів і допомогти у вирішенні їх проблем, вони прикладають зусилля для згуртування груп, що створює дружню атмосферу у процесі навчання і дає можливість самореалізації студентів.
При кафедрі проводиться чимало культурно-виховних заходів, таких як день перекладача, “посвята першокурсників” із врученням приємних подарунків, Різдвяний ярмарок, ¬костюмований Карнавал, прощання з випускниками на яких кожна група може продемонструвати свої вміння і проявити свої таланти та володіння іноземними мовами. Викладачі кафедри організовують відвідування дитячого будинку у День Св. Миколая із подарунками зібраними для дітей сиріт. Така діяльність сприяє розвитку людських чеснот та духовних якостей.

 

Міжнародне співробітництво кафедри іноземних мов і перекладу

Міжнародні зв’язки кафедри іноземних мов і перекладу є добре налагодженими і дають можливість студентам відвідувати зустрічі із політиками, дипломатами та представниками різних країн, які часто організовуються нашим університетом (наприклад, зустріч із послом Норвегії, із повноважними послами Вишеградської четвірки та ін.). Такі зустрічі створюють сприятливе підґрунтя для вдосконалення англійської мови, усвідомлення проблем сучасного світу, проникнення в інші культури та розширення світогляду студентів.
Завдяки співпраці із вузами інших країн, на кафедрі викладають носії іноземних мов. Тут працював викладач із Великобританії Пол Ендрю Вікерс, викладач із Угорщини Ірен Берлак, представник американського корпусу миру Томас Беафут, а також учасники програми Фулбрайту Софія Фаріон та професор університету Східного Іллінойса Девід Грекон. З 2019 року кафедра успішно продовжує співпрацю із стипендіатами програми Фулбрайту та запрошеним лектором з Угорщини – Дорою Домонтош.
Важливим пунктом у міжнародному співробітництві кафедри є перекладацька практика студентів четвертого, п’ятого і шостого курсів спеціальності “Міжнародні відносини” на іноземних підприємствах, на спільних підприємствах із українським та іноземним капіталом, а також на українських приватних та державних установах, у тому числі обласній держадміністрації, торгово-промисловій палаті, митниці тощо. Така практика для студентів стає цінним досвідом і можливістю випробувати власні сили та знання. Крім цього, у рамках зустрічей із представниками Німецької служби обміну студентів, в яких брали участь студенти спеціальності “Міжнародні відносини”, студентка 5-го курсу виграла дворічну стипендію для навчання у німецькому місті Кьольн, що свідчить про значні перспективи, які студенти мають можливість отримати у процесі навчання в університеті.
На культурно-освітньому рівні проводяться зустрічі із іноземними митцями (зустріч із німецьким режисером А. Віттіх та перегляд фільму про Алєксандра Гранаха “Ось іде людина”), організовуються поїздки за кордон із екскурсіями та відвідуванням музеїв та галерей, що сприяє духовному та культурному збагаченню студентів.
Викладачі кафедри також проходять стажування в інших країнах (Німеччина, Угорщина та ін.), що значно підвищує рівень викладання і допомагає запровадженню європейських стандартів у підході до проведення занять. Вони також беруть активну участь у науковій діяльності за межами нашої держави, публікуючи наукові статті та монографії у провідних фахових виданнях світу, що є важливим показником міжнародної співпраці. Крім цього, викладачі кафедри виступають у ролі перекладачів на переговорах не тільки в межах університету, але й на міському та обласному рівнях, що підтверджує їх високу кваліфікацію.

 

 

Перспективи розвитку кафедри іноземних мов і перекладу

Кафедра іноземних мов і перекладу бачить низку заходів, які б сприяли покращенню перспективи її розвитку. При розгляді підходу до покращення рівня наукової роботи кафедри, слід розширити спектр досліджень перекладів відомих українських та зарубіжних авторів, а саме, твори Івана Багряного та Микола Ковжуна в англомовних перекладах, твори О.Забужко в німецькомовних перекладах та ін.

Одним із важливих факторів викладання іноземних мов є наявність на кафедрі носіїв іноземної мови як рідної. Для покращення перспективи розвитку кафедри слід було б і надалі залучати для викладання нових іноземних викладачів, а також представляти студентам  можливості зустрічей із відомими науковцями світу та відвідування їх лекційних курсів.

Важливим фактором для якісного рівня кафедри є кількість іноземних мов. Викладання шести мов на кафедрі можна було б доповнити ще кількома альтернативними мовами, наприклад, чеською та італійською.

Проводячи зустрічі з відомими українськими перекладачами,  студенти мають можливість не тільки розширити свій світогляд, але й глибше збагнути одну із майбутніх своїх спеціальностей. Зустрічі із такими перекладачами, як Ю.Андрухович, Тарас та Юрко Прохаськи, Галина Петросаняк та ін. могли б стати корисними для студентів.

До перспектив кафедри належить, на нашу думку, розширення спектру та кількості  іноземних, спільних та українських підприємств, які працюють із закордоном для проходження студентами спеціальності «Міжнародні відносини» перекладацької практики.

Кафедра тісно співпрацює з кафедрою сучасних іноземних мов і перекладу Чернівецького університету та кафедрою перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Планується розширення контактів з іншими кафедрами такого типу.

Для підвищення культурно-освітнього рівня студентів слід організовувати обмін студентами з інших країн, а також поїздки у країни, мови яких студенти вивчають.

Для продуктивного використання фонолабораторії викладачам необхідно підготувати відповідні матеріали для ефективного вивчення іноземних мов при використанні акустичних допоміжних засобів. Студенти мали б долучитися до процесу укладання професійної фонотеки засобом підбору необхідних електронних ресурсів з інтернетних та інших джерел.

Участь у конкурсах перекладачів є одним із показників знань студентів і зобов’язує їх бути наполегливими та відповідальними у ставленні до навчання. Оскільки кількість таких конкурсів обмежена, а квота студентів, які можна пропонувати для участі в конкурсі низька (один-два студенти), варто було б організовувати такі конкурси на рівні інституту та університету.

Одним із важливих критеріїв у покращенні навчання студентів є наявність повноцінної бібліотеки. Оскільки книжкові загально університетські бібліотечні фонди не можуть забезпечити всіх студентів художньою літературою іноземними мовами, у тому числі спеціальними словниками, кафедрі слід потурбуватися про створення бібліотеки іноземних мов на рівні інституту.

Ґрунтовнішого підходу потребує профорієнтаційна робота. Викладачам кафедри варто орієнтуватися  не тільки на школи обласного та районних центрів, але й на віддалені села для можливості представлення у них інституту з метою забезпечення якомога ширшої поінформованості учнів та залучення їх до вступної кампанії. Відвідування шкіл не тільки викладачами кафедри, але й студентами, запрошення школярів на кафедру, організація цікавих лекцій для майбутніх абітурієнтів – є також одним із засобів подальшого долучення їх до числа  студентів.