Про кафедру

Наукові дослідження кафедри  іноземних мов і перекладу

 

Кафедра іноземних мов і перекладу належить до молодих кафедр Факультету історії, політології і міжнародних відносин, проте з перших днів свого створення вона бере активну участь у науково-дослідницькій роботі підрозділу. На сьогоднішній день кафедра працює у рамках проекту «Дослідження перекладів творів відомих українських та зарубіжних письменників у контексті взаємодії культур», в межах якого було опубліковано більше 40 статей.
Сфера наукових інтересів кафедри надзвичайно різноманітна, головним чином викладацький склад кафедри реалізовує її через наукові конференції та публікації. Робота кафедри спрямована як на вивчення літературних творів англомовних письменників, так і на аналіз німецькомовних перекладів.
Активно на науковій ниві працює завідувач кафедрою Ткачівська М.Р. Нею захищена дисертація на тему: «Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. Резуьтатом її плідної наукової діяльності стала чимала кількість наукових публікацій, що супроводжувалися виступами на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Зокрема, лише за останні 6 років – понад 70 публікацій, з них – 40 у фахових журналах, 7 публікацій побачили світ закордоном. Серед них – одна колективна монографія, опублікована в Штутгарті (Німеччина), а також статті, що вийшли у Німеччині (Мюнхен), Литві (Вільнюс), Білорусі (Мінськ), Росії (Москва, Челябінськ), Канаді. Крім того, вона є співавтором двох словників та монографії, виданих в Україні.
Викладач Битківська Я.В. у 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 на тему: «Тенденції засвоєння та розвитку семантики англійських запозичень у сучасній українській мові» під керівництвом доктора філологічних наук, професора В.В. Грещука. Наукові інтереси науковця включають питання семантики мови, мовної екології, методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням.
Доцент Богачевська Л.О. досліджує переклади творів Ч.Діккенса. У 2007 році захистила підготовлену під керівництвом професора Володимира Матвіїшина кандидатську дисертацію на тему «Ч. Діккенс і українська література: рецепція і типологія» зі спеціальності «порівняльне літературознавство».
Численні наукові праці доцента Кобути С.С. присвячені важливим літературознавчим та мовознавчим проблемам, серед яких – стилістика англійської мови, міжкультурна комунікація, дослідження сучасних літературознавчих та перекладознавчих компаративних студій. У 2015 р. науковець успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Концепція «вільної людини» у творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла».
Викладач Ницполь В.І. поглиблено вивчає дискурсологію, когнітивну лінгвістику, психолінгвістику, опублікувала низку публікацій із аналізом лінгвістичного аспекту сучасної американської літератури. У 2019 році захистила дисертацію на тему: «Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)».
Доцент Нич О.Б. займається дослідженнями міграційних процесів, сімейного виховання, питаннями української діаспори та інтеграційних процесів у Європі. У 2015 році нею захищено кандидатську дисертацію на тему: «Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку в українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)»
Викладач Поглод Г.Я. працює над дослідженнями у царині лексикології, перекладу та інноваційних методів викладання іноземних мов, публікуючи статті із одержаними результатами у фахових виданнях та беручи активну участь у міжнародних конференціях та конгресах іспаністів України, готує студентів до Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови.
Доцент Савчак І.В. у 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання – на тему: «Формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності». Сфера наукових інтересів охоплює теорію і методику навчання іноземних мов, зокрема методика навчання усної комунікації.
Доцент Семак О.І. здійснює порівняльний аналіз англомовних перекладів драматургії української діаспори, вивчає поетику драматичних творів, написаних українськими емігрантами. У 2009 році під керівництвом професора Степана Івановича Хороба захистила кандидатську дисертацію на тему: «Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів».
Сфера наукових інтересів викладача Л.І.Серман – це підготовка фахівців з міжкультурної комунікації, в тому числі вчителів іноземних мов, педагогічна іміджелогія, когнітивна лінгвістика, новітні методики викладання іноземних мов. Науковець опублікувала цілу низку публікацій про теорію і методику навчання іноземних мов, зокрема методику навчання усної комунікації. Завершує дисертаційне дослідження на тему:«Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов».
Асистент Солюк М.М. досліджує особливості міжкультурної комунікації та перекладу, публікуючи статті у фахових виданнях, бере активну участь у всеукраїнських семінарах для викладачів німецької мови.
Викладачі кафедри на заняттях із студентами втілюють інноваційні технології та методичні напрацювання, здобуті під час проходження стажування, зокрема, у Берлінському університеті імені Гумбольта (Ткачівська М.Р.); на кафедрі німецької філології у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (Ткачівська М.Р.), на кафедрі сучасних іноземних мов та перекладу в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (Ткачівська М.Р.), в Інституті іноземних мов Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Ткачівська М.Р.), на кафедрі романської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Поглод Г.Я.), в коледжі Мігеля Делібеса, філіал Інституту Сервантеса м.Саламанка (Поглод Г.Я.), на кафедрі філології та перекладу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Ткачівська М.Р., Семак О.І., Поглод Г.Я.); на кафедрі теорії і практики перекладу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Богачевська Л.О.); на кафедрі міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка (Солюк М.М.); у Польщі в рамках проекту «Innovative Technologies in Science and Education: Europian Experience» (Нич О.Б.)., Teacher Development School в рамках проекту English for Universities (British Council) (Биківська Я.В., Ницполь В.І., Нич О.Б., Савчак І.В.), MOPED(Богачевська Л.О., Семак О.І.).
Кожен викладач кафедри є автором навчальних посібників (М.Р. Ткачівська та ін. „Didaktischer Lehrstoff für Fortgeschrittene“ (2012), Г.Я.Поглод «Іспанська мова» (2011), М.Р.Ткачівська, О.Ю. Михайлюк, В.В.Ткачівський «Практика» (2012), Семак О.І., Богачевська Л.О. «The World of Ambassadors» (2012), ), І.В. Савчак «Learning Ukrainian History» (2017), Г.Я.Поглод «Diplomacia» (2014), Богачевська Л.О. Семак О.І. «Business English» (2014), Богачевська Л.О. Семак О.І. «Worldwideknown Organizations» (2017) та ін.). Доцент Ткачівська М.Р. є також авторкою публіцистичного видання «Die Ukraine von A bis Z» (2012), репрезентованого в рамках підготовки до Євро-2012. М.Р. Ткачівська є також співавтором тематичного навчально-методичного посібника для студентів IV-V курсів англійського відділення факультету іноземних мов „Deutsch für Fortgeschrittene“ (2015). Семак О.І. є співавтором науково-популярного видання «Відкриття нашого всесвіту». Діяльність Битківської Я.В. знайшла своє відображення у публікації фразеологічного словника лемківських говірок.
Викладачами кафедри здійснювалися переклади іноземних статей літературознавчого плану для кафедри світової літератури та української літератури, наприклад, «Лессінг в Україні» М. Рудницького (Семак О.І.).
Корисною та водночас потрібною для факультету історії, політології і міжнародних відносин став проект «Манявський скит», здійснений у рамках святкування 400-річчя Манявського скиту.
П’ять років поспіль на кафедрі іноземних мов і перекладу відбуваються щорічні науково-практичні конференції, на яких обговорюються теоретичні та практичні досягнення у галузі лінгвістики, літературознавства та перекладу.
У 2018 році працівники кафедри стали співорганізаторами міжнародної науково-практичної конференції «Текст у медіакультурному просторі», що відбулась на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
У травні 2019 року кафедра провела міжнародну науково-практичну конференцію на тему: «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства». Під час конференції було здійснено обговорення основних теоретико-методологічних і практичних результатів дослідження мовознавства, літературознавства і перекладознавства, обмін досвідом та науковими досягненнями, налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами.

 

Тенденції освітньо-виховного процесу кафедри іноземних мов і перекладу

Навчальний процес на кафедрі іноземних мов та перекладу – це не просто система заходів, які є спрямованими на реалізацію змісту освіти, це безмежна територія знань, на якій кожне заняття стає новою, цікавою пригодою, яка дає студентові змогу розвинути необхідні професійні навички, освоїти навчальний матеріал та розкрити власний потенціал. Крім цього, враховуючи слова англійського літературного критика та поета Семюела Джонсона, що “language is the dress of thought”, наші студенти мають великий “гардероб”, оскільки можуть вивчати 6 мов (англійська як обов’язкова перша мова, друга мова за вибором – іспанська, німецька, французька або польська, а також на факультативній основі, будь-яку із вище перелічених чи угорську). “Одягатись” у ці мови студентам допомагають високо-кваліфіковані викладачі, які вміло використовують інноваційні методи викладання і володіють необхідною базою знань для досягнення максимальної ефективності навчального процесу.
На заняттях з іноземних мов використовуються мультимедійні технології для унаочнення, зацікавлення та кращого запам’ятовування матеріалу. З цією метою при кафедрі функціонує фонетична лабораторія, що покращує індивідуальне сприйняття матеріалу. Розвивати комунікативні навички допомагають сценарії реального життя (наприклад, бронювання квитків, співбесіди, конференції мовою, що вивчається), дискусії на важливі та цікаві теми, а також різноманітні ігри, спрямовані на збагачення словникового запасу, розвиток спонтанного мовлення тощо. Навчальний курс “Diplomacy” озброює майбутніх дипломатів не тільки дипломатичною термінологією англійською мовою, але й сприяє глибшому розумінню важливих дипломатичних понять. Курс “Теорія і практика перекладу” надає необхідні для перекладача знання і створює умови для практики різних видів перекладу на заняттях. Курс “Business English” розвиває навички ділового спілкування та ведення документації.
При кафедрі також функціонує ряд гуртків та клубів, які урізноманітнюють позаурочний час студента. Серед гуртків найбільшою популярністю користуються такі: Discovery of Interesting Facts of World History,
The Art that Changes the World, Німецька мова, Іспанська мова, Французька мова. Гурток для обдарованих студентів “Ерудит” розвиває творчі здібності, а науково-дослідна лабораторія “Нібелунг” спрямовує інтереси студентів у наукове русло.
Освітньо-виховний процес кафедри включає розвиток художньо-естетичної освіченості студентів, тому куратори їх завжди ознайомлюють із важливими мистецькими та літературними подіями міста, заохочують відвідувати театр, музеї, виставки картин та презентації книг (наприклад, нещодавно відбулась презентація книги завідувача кафедри та письменниці Ткачівської М. Р., на яку були запрошені і студенти). Крім цього, куратори груп завжди готові вислухати студентів і допомогти у вирішенні їх проблем, вони прикладають зусилля для згуртування груп, що створює дружню атмосферу у процесі навчання і дає можливість самореалізації студентів.
При кафедрі проводиться чимало культурно-виховних заходів, таких як день перекладача, “посвята першокурсників” із врученням приємних подарунків, Різдвяний ярмарок, ¬костюмований Карнавал, прощання з випускниками на яких кожна група може продемонструвати свої вміння і проявити свої таланти та володіння іноземними мовами. Викладачі кафедри організовують відвідування дитячого будинку у День Св. Миколая із подарунками зібраними для дітей сиріт. Така діяльність сприяє розвитку людських чеснот та духовних якостей.

 

Міжнародне співробітництво кафедри іноземних мов і перекладу

Міжнародні зв’язки кафедри іноземних мов і перекладу є добре налагодженими і дають можливість студентам відвідувати зустрічі із політиками, дипломатами та представниками різних країн, які часто організовуються нашим університетом (наприклад, зустріч із послом Норвегії, із повноважними послами Вишеградської четвірки та ін.). Такі зустрічі створюють сприятливе підґрунтя для вдосконалення англійської мови, усвідомлення проблем сучасного світу, проникнення в інші культури та розширення світогляду студентів.
Завдяки співпраці із вузами інших країн, на кафедрі викладають носії іноземних мов. Тут працював викладач із Великобританії Пол Ендрю Вікерс, викладач із Угорщини Ірен Берлак, представник американського корпусу миру Томас Беафут, а також учасники програми Фулбрайту Софія Фаріон та професор університету Східного Іллінойса Девід Грекон. З 2019 року кафедра успішно продовжує співпрацю із стипендіатами програми Фулбрайту та запрошеним лектором з Угорщини – Дорою Домонтош.
Важливим пунктом у міжнародному співробітництві кафедри є перекладацька практика студентів четвертого, п’ятого і шостого курсів спеціальності “Міжнародні відносини” на іноземних підприємствах, на спільних підприємствах із українським та іноземним капіталом, а також на українських приватних та державних установах, у тому числі обласній держадміністрації, торгово-промисловій палаті, митниці тощо. Така практика для студентів стає цінним досвідом і можливістю випробувати власні сили та знання. Крім цього, у рамках зустрічей із представниками Німецької служби обміну студентів, в яких брали участь студенти спеціальності “Міжнародні відносини”, студентка 5-го курсу виграла дворічну стипендію для навчання у німецькому місті Кьольн, що свідчить про значні перспективи, які студенти мають можливість отримати у процесі навчання в університеті.
На культурно-освітньому рівні проводяться зустрічі із іноземними митцями (зустріч із німецьким режисером А. Віттіх та перегляд фільму про Алєксандра Гранаха “Ось іде людина”), організовуються поїздки за кордон із екскурсіями та відвідуванням музеїв та галерей, що сприяє духовному та культурному збагаченню студентів.
Викладачі кафедри також проходять стажування в інших країнах (Німеччина, Угорщина та ін.), що значно підвищує рівень викладання і допомагає запровадженню європейських стандартів у підході до проведення занять. Вони також беруть активну участь у науковій діяльності за межами нашої держави, публікуючи наукові статті та монографії у провідних фахових виданнях світу, що є важливим показником міжнародної співпраці. Крім цього, викладачі кафедри виступають у ролі перекладачів на переговорах не тільки в межах університету, але й на міському та обласному рівнях, що підтверджує їх високу кваліфікацію.

 

 

Перспективи розвитку кафедри іноземних мов і перекладу

Кафедра іноземних мов і перекладу бачить низку заходів, які б сприяли покращенню перспективи її розвитку. При розгляді підходу до покращення рівня наукової роботи кафедри, слід розширити спектр досліджень перекладів відомих українських та зарубіжних авторів, а саме, твори Івана Багряного та Микола Ковжуна в англомовних перекладах, твори О.Забужко в німецькомовних перекладах та ін.

Одним із важливих факторів викладання іноземних мов є наявність на кафедрі носіїв іноземної мови як рідної. Для покращення перспективи розвитку кафедри слід було б і надалі залучати для викладання нових іноземних викладачів, а також представляти студентам  можливості зустрічей із відомими науковцями світу та відвідування їх лекційних курсів.

Важливим фактором для якісного рівня кафедри є кількість іноземних мов. Викладання шести мов на кафедрі можна було б доповнити ще кількома альтернативними мовами, наприклад, чеською та італійською.

Проводячи зустрічі з відомими українськими перекладачами,  студенти мають можливість не тільки розширити свій світогляд, але й глибше збагнути одну із майбутніх своїх спеціальностей. Зустрічі із такими перекладачами, як Ю.Андрухович, Тарас та Юрко Прохаськи, Галина Петросаняк та ін. могли б стати корисними для студентів.

До перспектив кафедри належить, на нашу думку, розширення спектру та кількості  іноземних, спільних та українських підприємств, які працюють із закордоном для проходження студентами спеціальності «Міжнародні відносини» перекладацької практики.

Кафедра тісно співпрацює з кафедрою сучасних іноземних мов і перекладу Чернівецького університету та кафедрою перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Планується розширення контактів з іншими кафедрами такого типу.

Для підвищення культурно-освітнього рівня студентів слід організовувати обмін студентами з інших країн, а також поїздки у країни, мови яких студенти вивчають.

Для продуктивного використання фонолабораторії викладачам необхідно підготувати відповідні матеріали для ефективного вивчення іноземних мов при використанні акустичних допоміжних засобів. Студенти мали б долучитися до процесу укладання професійної фонотеки засобом підбору необхідних електронних ресурсів з інтернетних та інших джерел.

Участь у конкурсах перекладачів є одним із показників знань студентів і зобов’язує їх бути наполегливими та відповідальними у ставленні до навчання. Оскільки кількість таких конкурсів обмежена, а квота студентів, які можна пропонувати для участі в конкурсі низька (один-два студенти), варто було б організовувати такі конкурси на рівні інституту та університету.

Одним із важливих критеріїв у покращенні навчання студентів є наявність повноцінної бібліотеки. Оскільки книжкові загально університетські бібліотечні фонди не можуть забезпечити всіх студентів художньою літературою іноземними мовами, у тому числі спеціальними словниками, кафедрі слід потурбуватися про створення бібліотеки іноземних мов на рівні інституту.

Ґрунтовнішого підходу потребує профорієнтаційна робота. Викладачам кафедри варто орієнтуватися  не тільки на школи обласного та районних центрів, але й на віддалені села для можливості представлення у них інституту з метою забезпечення якомога ширшої поінформованості учнів та залучення їх до вступної кампанії. Відвідування шкіл не тільки викладачами кафедри, але й студентами, запрошення школярів на кафедру, організація цікавих лекцій для майбутніх абітурієнтів – є також одним із засобів подальшого долучення їх до числа  студентів.