Наукова робота

Наукові дослідження кафедри іноземних мов і перекладу

   Від початку створення свого створення кафедра іноземних мов і перекладу бере активну участь у науково-дослідницькій роботі. На сьогоднішній день колектив кафедри працює у рамках проекту «Дослідження перекладів творів відомих українських та зарубіжних письменників у контексті взаємодії культур» (номер державної реєстрації – 0113U002861), в межах якого було опубліковано понад 130 статей.

Сфера наукових інтересів кафедри надзвичайно різноманітна. Головним чином викладацький склад кафедри реалізовує її через наукові конференції та публікації.

Ткачівська Марія Романівна

Активно на науковій ниві працює завідувачка кафедрою, професорка, докторка філологічних наук Ткачівська М.Р. У 2021 році вона захистила у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна дисертацію на здобуття ступеня доктора філологічних наук на тему “Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі”. Спеціальність 10.02.16 – Перекладознавство. Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Безугла Лілія Ростиславівна. До сфери її наукових інтересів Ткачівської М.Р. належить художній переклад, маледиктологія, діалектологія, культорологія, сленг, жаргон, а також семантика мови, про що засвідчує її кандидатська дисертація на тему «Сполучуваність і функційні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові», спеціальність 10.02.04 – германські мови, науковий керівник – професор, доктор філологічних наук Віктор Васильович Левицький.

Авторка 135 публікацій, зокрема 120 наукових праць, з яких 3 колективні монографії, 71 стаття – у фахових наукових виданнях України, 14 – у закордонних виданнях; 3 словники, 11 – навчально-методичного характеру, 29 статей і матеріалів міжнародних конференцій опубліковані іноземними мовами.

Основні публікації:

Ткачівська М.Р. Культурно-емотивні закономірності відтворення лексики обмеженого вжитку в українсько-німецькому художньому перекладі. Спеціальність 10.02.16. Автореф. дис. … д-ра філол. наук. Харків, 2021. 36 с

Ткачівська М. Р. Іншомовні вкраплення та їхнє відтворення в німецькомовних перекладах. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Вип. 9(3). С. 117–123.

Ткачівська М. Р. Молодіжний сленг і його класифікації. Одеський лінгвістичний вісник. Одеса : Гельветика, 2015. № 6. Т. 2. С. 114–118.

Ткачівська М. Р. Етнофолізми як перекладацька проблема. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). 2017. Вип. 24. С. 45-55.

Ткачівська М.Р. Мовні «заплави» або лихослів’я (перчений хліб перекладача). Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2014. № 3. С. 50‒57.

Ткачівська М.Р. Мовні «заплави» або лихослів’я (перчений хліб перекладача) /М.Р. Ткачівська// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. № 3 (286) лютий 2014. – 184 с. – С. 50-57.

Ткачівська М. Р. Евфемізм або мовна дипломатія (на прикладі української та німецької мови) / Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Шевченка «Слово», Івано-Франківськ, 2016. – №2(34) 590 с. С.102 – 111.

Ткачівська М. Р. Евфемізми з царини еротики або нитка Аріадни до делікатності. Науковий вісник Херсонського університету. Випуск 5. Херсон. 2016. – С. 48-53.

Семак Оксана Іванівна

До наукових інтересів заступниці завідувачки кафедри, кандидатки філологічних наук, доцентки Семак О.І. належить порівняльний аналіз англомовних перекладів  драматургії української діаспори. Науковиця вивчає поетику драматичних творів, написаних українськими емігрантами. У 2009 році під керівництвом професора Степана Івановича Хороба захистила кандидатську дисертацію на тему: «Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів». Авторка низки публікацій, присвячених цій малодослідженій науковій сфері.

Найновіші публікації:

Semak O. Kopchuk-Kashetska M. Klymyshyn O. Yaroshenko I., Maslii A. Modern Psychological and Teaching Technologies for Implementing the Educational Process in Higher Educational Institutions of Ukraine. Journal of Curriculum and Teaching. 2022. 11(3). pp.73-83.

Семак О.І. Дискурс національної ідентичності у драматургії української діаспори першої половини ХХ ст.: проблемно-тематичні виміри. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія Філологія. Журналістика. Том 33(72) № 1. 2022. С.233-238.

Семак О.І. Історичний жанр драматургії української діаспори першої половини ХХ ст.: проблемно-тематичний аспект. Мова та література у полікультурному просторі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції(11-12 лютого 2022). Львів ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2022. С.1333-136.

Битківська Ярина Володимирівна

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри Битківська Я.В. у 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 на тему: «Тенденції засвоєння та розвитку семантики англійських запозичень у сучасній українській мові» під керівництвом доктора філологічних наук, професора Василя Васильовича Ґрещука. Наукові інтереси науковці включають питання семантики мови, мовної екології, методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Найновіші публікації:

Битківська Ярина, Марія Ткачівська (2022). Поняття нульової транссемантизації як явища на прикладі англійських запозичень в українській мові. Прикарпатський вісник НТШ Слово. Івано-Франківськ, 2022.

Кобута Світлана Степанівна

Численні наукові праці кандидатки філологічних наук, доцентки Кобути С.С. присвячені важливим літературознавчим та мовознавчим проблемам, серед яких –  стилістика англійської мови, міжкультурна комунікація, дослідження сучасних літературознавчих та перекладознавчих компаративних студій. У 2015 р. науковець успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концепція «вільної людини» у творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла», є авторкою низки наукових публікацій, зокрема співавторкою англомовних монографій.  Доцентка Кобута С.С. здійснює переклади наукових публікацій для Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Вона є членом журі І та ІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів членів Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України (секції –  англійська мова; зарубіжна література).

Основні публікації:

Kobuta Stepan, Kobuta Svitlana. Soviet and Nazi Repressive Policies Towards Ukrainian Lawyers of the Stanislav Region During World War II . Stalin’s repressions against the population of the western regions of Ukraine (1939 – 1953): social and personal dimensions, politics of memory : Collective Monograph / ed. V. Ilnytskyi. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р. 193-212.

Кобута Лариса, Кобута Світлана. Інформаційно-пропагандистське забезпечення в ЗУНР: структури, підходи, постаті. Олександр Карпенко – історик Української революції: До 100-річчя від Дня народження: колективна монографія. За ред. М.Кугутяка, І. Райківського, С.Кобути. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім.В. Стефаника, 2022. – С. 146 – 156. Стаття у фаховому виданні (категорія Б):

Кобута С.С. Прагматичні функції стилістичних засобів в діалогічному мовленні героїв роману Річарда Олдінгтона «Death of a Hero» Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe, Том 4. Випуск 1.

Кобута С.С., Ницполь В.І. Архетип дому в романі «Незнання» Мілана Кундери. Закарпатські філологічні студії. Випуск 24. Том 2. 2022. – С. 174-179. 3.Nytspol V.I., Kobuta S.S. Conceptual metaphor of Russian-Ukrainian war in American media discourse. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. №56, 2022ю – С. 111-114.

Кобута С.С. Актуалізація публіцистика Івана Багряного та Джорджа Орвелла в контексті російсько-української війни. (Вісник Прикарпатського університету НТШ Слово. 2022.

Ницполь Вікторія Ігорівна

Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри Ницполь В.І. поглиблено вивчає дискурсологію, когнітивну лінгвістику, психолінгвістику, опублікувала низку публікацій із аналізом лінгвістичного аспекту сучасної американської літератури. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)». Авторка низки наукових публікацій та навчально-методичних посібників. Бере активну участь в українських та міжнародних конференціях. Була співорганізатором та модератором міжнародної студентської конференції “Russia’s War against Ukraine: Bilateral and Global Dimensions” (4 червня 2022 року). На платформі Coursera пройшла два курси і отримала сертифікати: “Get Interactive: Practical Teaching with Technology” (University of London, червень 2022 р.); “Write Professional Emails in English” (Georgia Institute of Technology, червень 2022р.). Брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Безпека в кризових ситуаціях у прикордонних регіонах Польщі та Україні” в м. Люблін (17-18 листопада 2022р).

Найновіші публікації:

Nytspol V.I., Kobuta S.S. Conceptual metaphor of Russian-Ukrainian War in American Media Discourse. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2022. №56. С. 111-115.

Ницполь В.І. Кобута С.С. Архетип Дому в романі “Незнання” Мілана Кундери. Ницполь В.І., Ткачівська М.Р. English for International Negotiations: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини». Івано-Франківськ, 2022. 56 с. Закарпатські філологічні студії. Вип.24. Том 2. 2022. С. 174-179.

Тимків Ірина Василівна

Кандидатка філологічних наук, доцентка Тимків І.В. у 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання – на тему: «Формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності». Сфера наукових інтересів охоплює теорію і методику навчання іноземних мов, зокрема методику навчання усної комунікації. Особливу увагу дослідниця приділяє розвитку мотивації студентів до вивчення іноземної мови в умовах як аудиторного, так і дистанційного навчання.

Найновіші публікації:

Савчак, І. (2022) Розвиток мотивації студентів до вивчення іноземної мови в умовах дистанційного навчання.  Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка»,No   13(45), 64–70,  doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.13/45.9

Bakum, Z., Savchak, I.,  Kostiuk , S., Zhumbei, M. & Poznanskyy, R.  (2021). Cultural Component in Professional Development of Non-philological Specialties Students in the Process of Studying a Foreign Language.  Arab World English Journal, 12 (4) 69-85. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no4.5

Рецензія на методичну розробку Жумбей М.М., Копчак Л.В. “English for Restaurant Workers” for Intermediate and Upper- Intermediate Level Students of the Field of Study “24” – “Sevices”;Копчак Л.В., Жумбей М.М. “What Does It Mean to Work in Tourism Industry?” for Intermediate and UpperIntermediate Level Students of Tourism, Hospitality and Management in Sociocultural Activity.

Серман Леся Ігорівна

Сфера наукових інтересів кандидатки педагогічнх наук, доцентки кафедри Л.І.Серман –підготовка фахівців з міжкультурної комунікації, в тому числі вчителів іноземних мов, педагогічна іміджелогія, когнітивна лінгвістика, новітні методики викладання іноземних мов. Науковиця опублікувала цілу низку публікацій з теорії і методики навчання іноземних мов, зокрема методики навчання усної комунікації. Захистила дисертаційне дослідження на тему: «Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов». Вона бере активну участь у міжнародних та українських наукових конференціях, особливу увагу приділяє основам формування професійного іміджу перекладача.

Найновіші публікації:

Budnyk, O., Sydoriv, S., Serman, L., Lushchynska, O., Tsehelnyk, T., & Matsuk, L. (2022). Inclusive education in rural schools of Ukraine or how to ensure quality inclusive education in rural schools in Ukraine?. Revista Brasileira de Educação do Campo7, e13940-e13940.

Серман Л.І. Граматичний практикум з французької мови. Навчально-методичні рекомендації.  – Івано-Франківськ: 2022, 72 с.

Серман Л.І. Основи формування професійного іміджу перекладача. Навчально-методичні рекомендації.  – Івано-Франківськ: 2022. – 71 с.

Поглод Ганна Якимівна

Викладач Поглод Г.Я. працює над дослідженнями у царині лексикології, перекладу та інноваційних методів викладання іноземних мов, публікує статті у фахових виданнях та бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, також конгресах іспаністів України, готує студентів до Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови.

На заняттях із студентами викладачі кафедри втілюють інноваційні технології та методичні напрацювання, здобуті під час проходження стажування, зокрема, у Берлінському університеті імені Гумбольта (Ткачівська М.Р.); на кафедрі німецької філології у Львівському національному університеті  ім. Івана Франка (Ткачівська М.Р.),  на кафедрі сучасних іноземних мов та перекладу в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (Ткачівська М.Р.), в Інституті іноземних мов Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Ткачівська М.Р.), на кафедрі романської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Поглод Г.Я.), в коледжі Мігеля Делібеса, філіал Інституту Сервантеса м. Саламанка (Поглод Г.Я.), на кафедрі філології та перекладу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Ткачівська М.Р., Семак О.І., Поглод Г.Я., Богачевська Л.О.), Teacher Development School  в рамках проекту English for Universities (British Council) (Битківська Я.В., Ницполь В.І., Нич О.Б., Савчак І.В.), MOPED(Богачевська Л.О., Семак О.І.).

Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників (М.Р. Ткачівська та ін. „Didaktischer Lehrstoff für Fortgeschrittene“ (2012), М.Р.Ткачівська, О.Ю. Михайлюк, В.В.Ткачівський «Практика» (2012), Ткачівська М.Р. Семак.О.І Методичні рекомендації до підготовки та проведення державного екзамену з дисципліни “Теорія і практика перекладу” ОКР “Магістр”,(2020) Ткачівська М.Р.,Ткачівський В.В.,Ницполь В.І.,Кобута С.С. Перекладацька практика. Особливості перекладу документі. (2021) Ницполь В.І., Ткачівська М.Р. English for International Negotiations. (2022). Професор Ткачівська М.Р. також є авторкою публіцистичного видання «Die Ukraine von A bis Z» (2012), репрезентованого в рамках підготовки до Євро-2012, співавтором тематичного навчально-методичного посібника для студентів IV-V курсів англійського відділення факультету іноземних мов „Deutsch für Fortgeschrittene“ (2015). Г.Я.Поглод: «Іспанська мова» (2011), Семак О.І., Богачевська Л.О.: «The World of Ambassadors» (2012), ), І.В. Савчак: «Learning Ukrainian History» (2017), Г.Я.Поглод: «Diplomacia» (2014), Богачевська Л.О. Семак О.І.: «Business English» (2014), Богачевська Л.О. Семак О.І.:   «Worldwideknown Organizations» (2017) та ін.). Bogachevska L. Semak O.: People who changed the world (2021) Bogachevska L. Semak O.: Preparation For the International Exam, It’s Structure and Practical Tasks(2022). Семак О.І. є співавтором науково-популярного видання «Відкриття нашого всесвіту». Кобута С.С: ”Практикум перекладу(для 3 курсу)”(2019) Кобута С.С:”Практикум перекладу(для 4 курсу)” (2021) Кобута С.С,Ницполь В.І:”Social-political Glossary”(2021) Кобута С.С, Ницполь В.І. Практикум перекладу для студентів 4 курсу(2021), Ницполь В.І., Ткачівська М.Р. English for International Negotiations: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 292 «Міжнародні економічні відносини». Івано-Франківськ, 2022. 56 с. Діяльність Битківської Я.В. знайшла своє відображення у публікації фразеологічного словника лемківських говірок .Битківська Я.В. The outlines of modern art. Збірник текстів і завдань англійської мови для студентів інституту мистецтв (2019)

Викладачами кафедри здійснювалися переклади іноземних статей літературознавчого плану для  кафедри світової літератури та української літератури, наприклад, «Лессінг в Україні» М. Рудницького (Семак О.І.).А також англомовні переклади наукових статей філологічного, літературознавчого, педагогічного та суспільно-історичного напрямів для університетського журналу “Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”(Кобута С.С)

Корисною та водночас потрібною для факультету історії, політології і міжнародних відносин став проект «Манявський скит», який інкорпорував переклади книг, здійснений у рамках святкування 400-річчя Манявського скиту.

Десять років поспіль на кафедрі іноземних мов і перекладу відбуваються щорічні науково-практичні конференції, на яких обговорюються теоретичні та практичні досягнення у галузі лінгвістики, літературознавства та перекладу.

Кафедра багаторазово виступала організатором низки міжнародних конференцій  «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства». Під час конференцій здійснюється обговорення основних теоретико-методологічних і практичних результатів дослідження мовознавства, літературознавства і перекладознавства, обмін досвідом та науковими досягненнями, відбувається налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами. Наукові доробки публікуються у Прикарпатському Віснику НТШ «Слово». У 2018 році працівники кафедри стали співорганізаторами міжнародної науково-практичної конференції «Текст у медіакультурному просторі», що відбулась на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Активна наукова праця викладачів кафедри іноземних мов належить до важливих мотиваційних елементів для підвищення наукового і професійного рівня нашої наукової спільноти.