Наукова робота

Наукові дослідження кафедри іноземних мов і перекладу

     Кафедра іноземних мов і перекладу належить до молодих кафедр Факультету історії, політології і міжнародних відносин, проте з перших днів свого створення вона бере активну участь у науково-дослідницькій роботі підрозділу. На сьогоднішній день кафедра працює у рамках проекту «Дослідження перекладів творів відомих українських та зарубіжних письменників у контексті взаємодії культур», в межах якого було опубліковано більше 40 статей.

Сфера наукових інтересів кафедри надзвичайно різноманітна, головним чином викладацький склад кафедри реалізовує її через наукові конференції та публікації. Робота кафедри спрямована як на вивчення літературних творів  англомовних письменників, так і на аналіз німецькомовних перекладів.

Активно на науковій ниві працює завідувач кафедрою Ткачівська М.Р. Нею захищена дисертація на тему: «Сполучуваність та функціональні особливості прикметників на позначення портретної характеристики людини в сучасній німецькій мові» за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.  Резуьтатом її плідної  наукової діяльності стала чимала кількість наукових публікацій, що супроводжувалися виступами на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Зокрема, лише за останні 6 років – понад 70 публікацій, з них – 40 у фахових журналах, 7 публікацій побачили світ закордоном. Серед них –  одна колективна монографія,  опублікована в Штутгарті (Німеччина), а також статті, що вийшли  у Німеччині (Мюнхен), Литві (Вільнюс), Білорусі (Мінськ), Росії (Москва, Челябінськ), Канаді. Крім того, вона є співавтором двох словників та монографії, виданих в Україні.

Викладач Битківська Я.В. у 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01 на тему: «Тенденції засвоєння та розвитку семантики англійських запозичень у сучасній українській мові» під керівництвом доктора філологічних наук, професора В.В. Грещука. Наукові інтереси науковця включають питання семантики мови, мовної екології, методики викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

Доцент Богачевська Л.О. досліджує переклади творів Ч.Діккенса. У 2007 році захистила підготовлену під керівництвом професора Володимира Матвіїшина кандидатську дисертацію на тему «Ч. Діккенс і українська література: рецепція і типологія» зі спеціальності «порівняльне літературознавство».

Численні наукові праці доцента Кобути С.С. присвячені важливим літературознавчим та мовознавчим проблемам, серед яких –  стилістика англійської мови, міжкультурна комунікація, дослідження сучасних літературознавчих та перекладознавчих компаративних студій. У 2015 р. науковець успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Концепція «вільної людини» у творчості Івана Багряного та Джорджа Орвелла».

Викладач Ницполь В.І. поглиблено вивчає дискурсологію, когнітивну лінгвістику, психолінгвістику, опублікувала низку публікацій із аналізом лінгвістичного аспекту сучасної американської літератури. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)».

Доцент Нич О.Б. займається дослідженнями міграційних процесів, сімейного виховання, питаннями української діаспори та інтеграційних процесів у Європі. У 2015 році нею захищено кандидатську дисертацію на тему «Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку в українській діаспорі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)»

Викладач Поглод Г.Я. працює над дослідженнями у царині лексикології, перекладу та інноваційних методів викладання іноземних мов, публікуючи статті із одержаними результатами у фахових виданнях та беручи активну участь у міжнародних конференціях та конгресах іспаністів України, готує студентів до Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови.

Доцент Савчак І.В. у 2016 році успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання – на тему: «Формування готовності майбутніх менеджерів туризму до діалогової комунікації у професійній діяльності». Сфера наукових інтересів охоплює теорію і методику навчання іноземних мов, зокрема методика навчання усної комунікації.

Доцент Семак О.І. здійснює порівняльний аналіз англомовних перекладів  драматургії української діаспори, вивчає поетику драматичних творів, написаних українськими емігрантами. У 2009 році під керівництвом професора Степана Івановича Хороба захистила кандидатську дисертацію на тему: «Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів».

Сфера наукових інтересів викладача Л.І.Серман – це підготовка фахівців з міжкультурної комунікації, в тому числі вчителів іноземних мов, педагогічна іміджелогія, когнітивна лінгвістика, новітні методики викладання іноземних мов. Науковець опублікувала цілу низку публікацій про теорію і методику навчання іноземних мов, зокрема методику навчання усної комунікації. Завершує дисертаційне дослідження на тему:«Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов».

Асистент Солюк М.М. досліджує особливості міжкультурної комунікації та перекладу, публікуючи статті у фахових виданнях, бере активну участь у всеукраїнських семінарах для викладачів німецької мови.

Викладачі кафедри на заняттях із студентами втілюють інноваційні технології та методичні напрацювання, здобуті під час проходження стажування, зокрема, у Берлінському університеті імені Гумбольта (Ткачівська М.Р.); на кафедрі німецької філології у Львівському національному університеті  ім. Івана Франка (Ткачівська М.Р.),  на кафедрі сучасних іноземних мов та перекладу в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (Ткачівська М.Р.), в Інституті іноземних мов Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Ткачівська М.Р.), на кафедрі романської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (Поглод Г.Я.), в коледжі Мігеля Делібеса, філіал Інституту Сервантеса м.Саламанка (Поглод Г.Я.), на кафедрі філології та перекладу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Ткачівська М.Р., Семак О.І., Поглод Г.Я.); на кафедрі теорії і практики перекладу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (Богачевська Л.О.); на кафедрі міжкультурної комунікації та перекладу Львівського національного університету імені Івана Франка (Солюк М.М.); у Польщі в рамках проекту «Innovative Technologies in Science and Education: Europian Experience» (Нич О.Б.)., Teacher Development School  в рамках проекту English for Universities (British Council) (Биківська Я.В., Ницполь В.І., Нич О.Б., Савчак І.В.), MOPED(Богачевська Л.О., Семак О.І.).

Кожен викладач кафедри є автором навчальних посібників (М.Р. Ткачівська та ін. „Didaktischer Lehrstoff für Fortgeschrittene“ (2012), Г.Я.Поглод «Іспанська мова» (2011), М.Р.Ткачівська, О.Ю. Михайлюк, В.В.Ткачівський «Практика» (2012), Семак О.І., Богачевська Л.О. «The World of Ambassadors» (2012), ), І.В. Савчак «Learning Ukrainian History» (2017), Г.Я.Поглод «Diplomacia» (2014), Богачевська Л.О. Семак О.І. «Business English» (2014), Богачевська Л.О. Семак О.І.   «Worldwideknown Organizations» (2017) та ін.). Доцент Ткачівська М.Р. є також авторкою публіцистичного видання «Die Ukraine von A bis Z» (2012), репрезентованого в рамках підготовки до Євро-2012. М.Р. Ткачівська є також співавтором тематичного навчально-методичного посібника для студентів IV-V курсів англійського відділення факультету іноземних мов „Deutsch für Fortgeschrittene“ (2015). Семак О.І. є співавтором науково-популярного видання «Відкриття нашого всесвіту». Діяльність Битківської Я.В. знайшла своє відображення у публікації фразеологічного словника лемківських говірок.

Викладачами кафедри здійснювалися переклади іноземних статей літературознавчого плану для  кафедри світової літератури та української літератури, наприклад, «Лессінг в Україні» М. Рудницького (Семак О.І.).

Корисною та водночас потрібною для факультету історії, політології і міжнародних відносин став проект «Манявський скит», здійснений у рамках святкування 400-річчя Манявського скиту.

П’ять років поспіль на кафедрі іноземних мов і перекладу відбуваються щорічні науково-практичні конференції, на яких обговорюються теоретичні та практичні досягнення у галузі лінгвістики, літературознавства та перекладу.

У 2018 році працівники кафедри стали співорганізаторами міжнародної науково-практичної конференції «Текст у медіакультурному просторі», що відбулась на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

У травні 2019 року кафедра провела міжнародну науково-практичну конференцію на тему:  «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства». Під час конференції було здійснено обговорення основних теоретико-методологічних і практичних результатів дослідження мовознавства, літературознавства і перекладознавства, обмін досвідом та науковими досягненнями, налагодження співпраці з іншими вищими навчальними закладами.