Магістри

 

ВСТУП

Програма навчально-ознайомлювальної практики студентiв V курсу Інституту iсторiї i полiтологiї спецiальностi “міжнародні відносини” розроблена вiдповiдно до “Положення про проведення практики студентiв вищих навчальних закладiв України” вiд 8 квiтня 1993 р. i відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Указу Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, положень Концепції досконалості Європейського фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000. Вона враховує знання, отриманi студентами з курсу “теорія і практика перекладу”, “ділова англійська мова” та “лексикологія”.

Програма передбачає цілі, завдання i змiст практики студентiв V курсу, визначає рекомендацiї про види, форми та методи контролю знань, умiнь та навичок, якi повиннi отримати студенти пiд час проходження практики.
Вiдповiдно до сучасних вимог у нiй планується та регламентується вся дiяльнiсть студентiв i викладачiв у цей перiод навчального процесу.

Головне призначення практики студентiв V курсу – це подальший розвиток i практичне вдосконалення набутих теоретичних знань, оволодiння навичками перекладу та застосування специфічної політико-економічної лексики.

Практика студентiв V курсу проводиться в міжнародному відділі обласної державної адміністрації, у відділі міжнародного співробітництва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробничо-перекладацька практика проводиться на V курсi у ХІ семестрi, тривалiсть практики — чотири тижнi. Студенти проходять практику групою з восьми чоловік чи по одному, по двоє чоловiк (в однiй установі). Деканат Iнституту iсторiї і полiтологiї разом з кафедрою іноземних мов і перекладу погоджують з керiвниками вiдповiдних організацій питання про порядок i час проведення практики, готують вiдповiднi вiдношення. Практиканти працюють на посадi спiвробiтникiв вказаних структур. Кафедра іноземних мов і перекладу призначає керiвника для організації практики i керiвникiв з викладацького складу, якi будуть закрiпленi за кожним студентом.

Етапи проходження практики.

Щодо пiдготовки студентiв для проходження практики кафедра органiзовує i проводить настановчу нараду, на якiй знайомить студентiв з метою i завданнями практики, обсягом обов’язкових робiт для виконання, порядком ведення звiтної документацiї, вимогами до студентiв-практикантiв. На настановчу нараду можуть бути запрошенi працiвники установ, в яких вiдбуватиметься практика. Надалi керiвник практики проводить систематичнi консультацiї зi студентами-практикантами та контролює хiд виконання запланованих робiт.

Протягом першого дня практики студент-практикант разом з керiвником практики, представником бази практики складає план роботи на перiод практики. Надалi керiвник практики проводить систематичнi консультацiї зi студентами-практикантами та контролює хiд виконання запланованих робiт.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам в кінці практики відводиться 3 дні. Підсумки підводяться у процесі складання студентом екзамену комісією, яка призначена завідуючим кафедрою. Диференційна оцінка з практики враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

 

Цілями практики є закрiплення знань, отриманих студентами на V курсi навчання з теоретичного курсу «теорія та практика перекладу», «ділова англійська мова», «лексикологія», формування професійних знань та навичок ділового спілкування англійською мовою, використання набутих знань з теорії перекладу та лексикології на практиці, поглиблення мотивації та інтересів студентів у подальшому засвоєнні теоретичних та практичних знань з англійської мови.

 

Завдання практики:

 • застосувати та поглибити теоретичнi знання, отриманi у процесi навчання у ВНЗ iз дисциплiни “теорія і практика перекладу”, “ділова англійська мова”, “лексикологія”;
 • навчити студентiв використовувати практичні методи перекладознавства та ділового спілкування;
 • розвивати у студентiв iнтерес науково-дослiдницької роботи, пiдвищити рiвень їх перекладацької культури та етики бізнесспілкування;
 • формувати у студентiв систему професiйних знань умiнь i навичок здійснення різних видів перекладу, збору ділової інформації через Інтернет та засобом опитування представників відповідних організацій;
 • ознайомити студентiв з діяльністю бізнесових структур, міжнародних благодійних фондів, перекладацьких бюро та міжнародних відділів засобів інформації;
 • розвивати самостiйнiсть i творчi здiбностi студента;
 • формувати у студентiв прагнення до систематичного поглиблення своїх знань для застосування їх у практичнiй дiяльностi;
 • формувати у студентiв навички проведення пошуку та збору iнформацiї в пошукових системах Internet (Орега, Internet Ехрlогег та інших) та аналiзувати їх;
 • виховувати у студентiв iнтерес та любов до майбутньої професiї.

ЗМIСТ ПРАКТИКИ

Змiст практики студентiв V курсу спецiальностi “міжнародні відносини” визначається “Положенням про проведення практики студентiв вищих навчальних закладiв України” вiд 8 квiтня 1993 р., “Методичними рекомендацiями зi складання програм практики студентiв вищих навчальних закладів України” (1996 р.).

Основними напрямами практичної дiяльностi студентiв V курсу є:

 1. Ознайомлення із структурою запропонованих для проходження практики організацій, режимом їх роботи.
 2. Бесiди з керiвництвом вказаних структур з метою розумiння специфiки їхньої дiяльностi.
 3. Ознайомлення з роботою спiвробiтникiв запропонованих для проходження практики організацій, скласти календарний план на весь перiод практики.
 4. Участь у роботi співробiтникiв запропонованих для проходження практики організацій i дослiдити рiвень ефективностi їх дiяльностi.
 5. 5. Студенти повиннi виконувати прийнятi на базi практики правила охорони працi i протипожежної безпеки, пройти iнструктаж.
 6. Встановити взаємозв’язки мiж теоретичними положеннями та практичною роботою в запропонованих для проходження практики організаціях.
 7. Самостiйно спостерiгати, аналiзувати дiяльнiсть запропонованих для проходження практики організацій, визначити шляхи оптимiзації їх дiяльностi.
 8. Здійснювати надані організаціями переклади з англійської на українську мову та навпаки.

 9. На практиці засвоїти знання теоретичного курсу “ділової мови”, тобто спробувати складати резюме та іншу ділову документацію;

 10. Спостерігати за проведенням ділових нарад та зборів;

 11. Підготувати презентацію зайнятості різними справами на практиці, застосовуючи програму Power Point;
 12. Вести документацiю навчально-ознайомлювальної практики i пiдготувати звiт про роботу.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Підготувати англомовний опис підприємства, де студент проходить практику, відповідно до плану:

Зовнішня діяльність підприємства, обов’язки його працівників;

Цілі та структура підприємства.

Підготувати письмовий переклад текстів з української на англійську мову про діяльність Міністерства закордонних справ України.

ЗАНЯТТЯ І ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ

 • Під час практики проводяться заняття у вигляді тематичних семінарів, що формують у студетів навички проведення зустрічей та презентацій, а також створюється імітація проведення наради та бізнес-презентацій.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Протягом першого дня практики студент-практикант разом з керiвником практики, представником бази практики складає план роботи на перiод практики, що передбачає:

 • роботу в структурних пiдроздiлах бази практики;
 • самостiйну роботу з виконання iндивiдуального завдання;
 • теоретичне опрацювання наукової лiтератури, передбаченої тематикою практики.

Основнi вмiння студентів-практикантiв V курсу, якими вони повиннi оволодiти пiд час практики:

 • навики здійснення перекладів, запропонованих базами практик з англійської мови на українську та навпаки;
 • навики ділового спілкування та ведення документації;
 • складання резюме та інших видів ділових паперів;
 • навички проведення зустрічей та презентацій:
 • імітація проведення наради та презентації бізнес-презентацій.
 • одержувати консультації керiвникiв практики з навчального закладу на базi практики;
 • вносити пропозицiї щодо вдосконалення практики, брати участь у
  конференцiях та нарадах.

На перiод практики призначається староста групи. В його обов’язки входить облiк вiдвiдування студентiв, виконання доручень керівникiв практики. Студенти-практиканти пiд час проходження перекладацької (виробничої) практики зобов’язанi:

 • до початку практики одержати від керiвника практики направлення, методичнi матерали (програму, щоденник, iндивiдуальне завдання тощо) та консультацiю щодо оформлення всiх документiв;
 • оформити за мiсцем проходження практики вiдповiдне вiдношення i здати керiвнику практики на кафедрi;
 • своєчасно прибути до мiсця проходження практики;
 • дотримуватись правил внутрiшнього розпорядку i режиму робочого часу за мiсцем проходження практики, виконувати розпорядження адмiнiстрацй i керiвникiв практики;
 • у повному обсязi виконувати всi завдання, передбаченi програмою практики i вказiвками її керiвникiв;
 • вiдповiдально ставитися до виконання роботи;
 • дотримуватися правил охорони працi, технiки безпеки i виробничої санiтарії;
 • вести щоденник, де записуються данi про всю проведену роботу за кожен день практики, свої спостереження за внутрiшньою органiзацiєю установи. При необхiдностi зазначаються причини, якi перешкоджають виконанню того чи iншого завдання;
 • своєчасно оформити звiтну документацiю i здати керiвнику вiд навчального закладу.

 

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Пiсля завершення практики складається пiдсумковий звiт. Для узагальнення матерiалiв, зiбраних пiд час практики, студентам вiдводиться 3 дні.

Пiсля завершення практики студенти подають керiвнику практики:

 • письмовий звiт студента про роботу, завiрений i оцiнений керiвником вiд бази практики;
 • щоденник практики;
 • iндивiдуальнi завдання;
 • характеристику про проходження студентом практики, завiрену керiвником бази практики;
 • староста групи представляє журнал облiку вiдвiдування практики.

 

Звiт практики захищається студентом (з диференцiйованою оцiнкою) перед комiсiєю. До складу комiсiї входять керiвник практики, методисти та викладачi кафедри.

 

Звiт складається протягом перших десяти днiв навчання, яке починається пiсля закiнчення практики. Загальна оцiнка роботи кожного студента є комплексною, що враховує усi сторони його дiяльностi в перiод практики.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. У разі не виконання практики, студент може бути вiдрахований з вузу.

Критерiї оцiнювання практики:

 • ступiнь сформованостi професiйних умiнь;
 • рiвень професiйної спрямованостi та соцiальної активностi студента-практиканта;
 • оцiнка роботи студента з мiсця проходження практики.

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Керiвником практики вiд вузу i бази практики, методистами здiйснюється поточний та пiдсумковий контроль за виконанням окремих роздiлiв і всiєї програми практики студентами. Ведеться контроль часу початку та закiнчення роботи.

Студенти зобов’язанi вести:

 1. щоденник практики, який складається у довiльнiй формі, зручнiй для практиканта. Вiн повинен мiстити iнформацiю про виконання протягом робочого дня завдань та кiлькостi годин роботи. У щоденнику фiксується iнформацiя про виконання всіх пунктiв iндивiдуального плану. Методист робить вiдмiтку в iндивiдуальному планi практиканта про виконання роботи тiльки тодi, коли вона зафiксована в щоденнику. Вiн повинен мiстити: щоденнi зауваження студента про свої спостереження щодо роботи; данi про проведену роботу; термiни i види робiт; проблеми, що виникають у студентів пiд час проходження практики.

Пропонований зразок оформлення щоденника:

№ п/п Зміст роботи Зауваження студента
     

Пiсля закiнчення практики студенти здають на кафедру іноземних мов і перекладу, яка вiдповiдає за її органiзацiю, крiм щоденника, також:
2. Характеристику з мiсця практики, пiдписану керiвником установи i завiрену гербовою печаткою установи.

З. Зразки здійснених білінгвістичних перекладів;

 1. Зведення підсумків по збору ділової інформації; написаних резюме та інших ділових паперів; роздруковані матеріали проведення зборів та презентацій;
 2. Пiсля закiнчення терміну практики студенти звiтують про виконання програми та iндивiдуальних завдань. Загальна i характерна
  форма звiтностi студента за практику — подання письмового звiту, пiдписаного i оцiненого безпосередньо керiвником вiд бази практики. Письмовий звiт разом з iншими документами (щоденник, матерiали, iндивiдуальний план, характеристика) подається на рецензування керiвнику практики вiд навчального закладу.

Звiт має мiстити вiдомостi про виконанпя студентом усiх роздiлiв програми практики та iндивiдуальнi завдання, мати роздiли з питань охорони працi, висновки i пропозицiї, список використаної лiтератури.

У звiтi описується здійснена студентом-практикантом робота коротко i конкретно.

Для узагальнення матерiалiв, зiбраних пiд час практики i пiдготовки звiту, студентам пiсля практики надається десять днів. Складений студентом звiт повинен мати наскрiзну нумерацiю сторiнок. Аркушi звiту повиннi бути зшитi. Звiт з практики захищається студентом перед комiсiєю, призначеною на засіданні кафедри. До складу комiсiї входять керiвник практики вiд навчального закладу та методисти i за можливiстю керівники практик від баз практики, викладачi кафедри, якi читали студентам спецiальну дисциплiну.

                   ПIДТВЕРДЖЕННЯ ПIДСУМКIВ ПРАКТИКИ

Підсумки підводяться у процесі складання студентом екзамену комісією, яка призначена завідуючим кафедрою. Під час екзамену враховуються наступні пункти:

 • пiдведення пiдсумкiв роботи практикантiв;
 • виявлення досягнень i недолiкiв у їхнiй роботі;
 • оцiнка рiвня теоретичної i практичної пiдготовленостi студентiв до роботи за спецiальнiстю;
 • оцiнка якостi роботи з органiзацiї практики її керiвниками;
 • визначення заходiв, спрямованих на подальше полiпшення практики.

Основний змiст екзамену складають доповiдi з узагальнення досвiду роботи студентiв з питань проходження практики. Диференційна оцінка з практики враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента.

Оцiнка (екзамен) за практику вноситься до залiково-екзаменацiйної вiдомостi i до залiкової книжки студента з пiдписами членiв комiсiї.

 

Якщо студент-практикант не пройшов перекладацької (виробничої) практики або порушував вимоги, вiн може бути усунутий вiд проходження практики. Вчена рада Інституту iсторії i полiтології студентам, якi отримали незадовільнi оцiнки або були усунутi вiд проходження практики, може дозволити (як виключення) проходити практику в повному обсязi у наступному навчальному році без вiдриву від занять.