Бакалаври

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчально-ознайомлювальної практики студентiв IV курсу Інституту iсторiї i полiтологiї спецiальностi: “міжнародні відносини” розроблена вiдповiдно до “Положения про проведення практики студентiв вищих навчальних закладiв України” вiд 8 квiтня 1993 р. i “Методичних рекомендацiй по складанню програм практики студентiв вищих навчальних закладiв України” (1996 р.). Вона враховує знання, отриманi студентами з курсу «теорія і практика перекладу», «ділова англійська мова» та «лексикологія».

Програма передбачає мету, завдання i змiст практики студентiв IV курсу, визначає рекомендацiї про види, форми та методи контролю знань, умiнь та навичок, якi повиннi отримати студенти пiд час проходження практики.
Вiдповiдно до сучасних вимог у нiй планується та регламентується вся дiяльнiсть студентiв i викладачiв у цей перiод навчального процессу.

Головне призначення практики студентiв IV курсу – це подальший розвиток i практичне вдосконалення набутих теоретичник знань, оволодiння навичками перекладу та застосування специфічної політико-економічної лексики.

Практика студентiв IV курсу проводиться в міжнародному відділі обласної держ. адміністрації, в «МБЕРІФ-Бізнес-Центрі», в міжнародному благодійному фонді, в перекладацьких бюро.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ.

ОСНОВНI ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМIНЬ СТУДЕНТIВ
П
ІД ЧАС ПРОХОДЖЕНIIЯ ПРАКТИКИ

Виробничо-перекладацька практика проводиться на IV курсi у VIII семестрi, тривалiсть практики — три тижнi. Студенти проходять практику групами з п’яти чоловік чи по-одному, по-двоє чоловiк (в однiй установі). Деканат Iнституту iсторiї і полiтологiї разом з кафедрою іноземних мов і перекладу погоджують з керiвниками вiдповiдних організацій питання про порядок i час проведения практики, готують вiдповiднi вiдношення. Практиканти працюють на посадi спiвробiтникiв вказаних структур. Кафедра іноземних мов і перекладу призначає керiвника для організації практики i керiвникiв з викладацького складу, якi будуть закрiпленi за кожним студентом.

Щодо пiдготовки студентiв для проходження практики кафедра органiзовує i проводить наставовну нараду, на якiй знайомить студентiв з метою i завданнями практики, обсягом обов’язкових робiт для виковання, порядком ведення звiтної документацiї, вимогами до студентiв-практикантiв. На настановну нараду можуть бути запрошеннi працiвники установ, в яких вiдбуватиметься практика. Надалi керiвник практики проводить систематичнi консультацiї зi студентами-практикантами та контролює хiд виконання запланованих робiт.

 

Метою практики є закрiплення знань, отриманих студентами на IV курсi навчання з теоретичного курсу «теорія та практика перекладу», «ділова англійська мова», «лексикологія», формування професійних знань та навичок ділового спілкування англійською мовою, використання набутих знань з теорії перекладу та лексикології на практиці, поглиблення мотивації та інтересів студентів у подальшому засвоєнні теоретичних та практичних знань з англійської мови.

 

Завдання практики:

 • застосувати та поглибити теоретичнi знання, отриманi у процесi навчання у ВНЗ iз дисциплiни «теорія і практика перекладу», «ділова англійська мова», «лексикологія»;
 • навчити студентiв використовувати практичні методи перкладознавства та ділового спілкування;
 • розвивати у студентiв iнтерес науково-дослiдницької роботи, пiдвищити рiвень їх перекладацької культури та етики бізнес спілкування;
 • формувати у студентiв систему професiйних знань умiнь i навичок здійснення різних видів перекладу, збору ділової інформації через Інтернет та засобом опитування представників відповідних організацій;
 • ознайомити студентiв з діяльністю бізнесових структур, міжнародних благодійних фондів, перекладацьких бюро та міжнародних відділів засобів інформації;
 • розвивати самостiйнiсть i творчi здiбностi студента;
 • формувати у студентiв прагнення до систематичного поглиблення своїх знань для застосування їх у практичнiй дiяльностi;
 • формувати у студентiв навички проводити пошук та збiр iнформацiї в пошукових системах Internet (Орега, Internet Ехрlогег та інших) та аналiзувати їх;
 • виховувати у студентiв iнтерес та любов до майбутньої професiї.

ЗМIСТ ПРАКТИКИ

Змiст практики студентiв ІV курсу спецiальностi “міжнародні відносини” визначається “Положенням про проведення практики студентiв вищих навчальних закладiв України” вiд 8 квiтня 1993 р., “Методичними рекомендацiями зi складання програм практики студентiв вищих навчальних закладів України” (1996р.).

Основними напрямами практичної дiяльностi студентiв IV курсу є:

 1. Ознайомитися з структурою запропонованих для проходження практики організацій, режимом їх роботи.
 2. Бесiди з керiвництвом вказаних структур з метою розумiння специфiки їхньої дiяльностi.
 3. Ознайомитися з роботою спiвробiтникiв запропонованих для проходження практики організацій, скласти календарний план на весь перiод практики.
 4. Брати участь у роботi співробiтникiв, запропонованих для проходження практики організацій, i дослiдити рiвень ефективностi їх дiяльностi.
 5. 5. Студенти повиннi виконувати прийнятi на базi практики правила охорони працi i протипожежної безпеки, пройти iнструктаж.
 6. Встановити взаємозв’язки мiж теоретичними положеннями та практичною роботою в запропонованих для проходження практики організацій.
 7. Самостiйно спостерiгати, аналiзувати дiяльнiсть запропонованих для проходження практики організацій, визначити шляхи оптимiзації їх дiяльностi.
 8. Здійснювати надані організаціями переклади з англійської на українську мови та навпаки.

 9. На практиці засвоїти знання теоретичного курсу «ділової мови», тобто спробувати складати резюме та іншу ділово документацію;

 10. Спостерігати за проведенням ділових нарад та зборів;


11.Підготувати презентацію зайнятості різними справами на практиці, застосовуючи програму Power Point;

 1. Вести документацiю навчально-ознайомлювальної практики i пiдготувати звiт про роботу.

Протягом першого дня практики студент-практикант, разом з керiвником практики, представником бази практики складає план роботи на перiод практики i передбачає:

 • роботу в структурних пiдроздiлах бази практики;
 • самостiйну роботу з виконання iндивiдуального завдання;
 • теоретичне опрацювання наукової лiтератури, передбаченої тематикою практики.

Основнi вмiння студентів практикантiв IV курсу, якими вони повиннi оволодiти пiд час практики:

 • навиками здійснення перекладів запропонованих базами практик з англійської мови на українську та навпаки;
 • навиками ділового спілкування та ведення документації:
 • складання резюме та інших видів ділових паперів;
 • навички проведення зустрічей та презентацій:
 • імітація проведення наради та презентації бізнес презентацій.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТIВ

СТУДЕНТИПРАКТИКАНТИ МАЮТЬ ПРАВО:

 • одержувати консультації керiвникiв практики з навчального закладу на базi практики;
 • вносити пропозицiї щодо вдосконалення практики, брати участь у
  конференцiях та нарадах.

На перiод практики призначається староста групи. В його обов’язки входить облiк вiдвiдування студентiв, виконання доручень керівникiв практики.

ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТIВ-ПРАКТИКАНТIВ:

 • Студенти-практиканти пiд час проходження перекладацької (виробничої) практики зобов’язанi:
 • до початку практики одержати від керiвника практики направлення, методичнi матерали (програму, щоденник, iндивiдуальне завдання тощо) та консультацiю щодо оформлення всiх документiв;
 • оформити за мiсцем проходження практики вiдповiдне вiдношення i здати керiвнику практики на кафедрi;
 • своєчасно прибути до мiсця проходження практики;
 • дотримуватись правил внутрiшнього розпорядку i режиму робочого часу за мiсцем проходження практики, виконувати розпорядження адмiнiстрацй i керiвникiв практики;
 • у повному обсязi виконувати всi завдання, передбаченi програмою практики i вказiвками її керiвникiв;
 • вiдповiдально ставитися до виконання роботи;
 • дотримуватися правил охорони працi, технiки безпеки i виробничої санiтарії;
 • вести щоденник, де записуються данi про всю проведену роботу за кожен день практики, свої спостереження за внутрiшньою органiзацiєю установи. При необхiдностi зазначаються причини, якi перешкоджають виконанню того чи iншого завдання;
 • своєчасно оформити звiтну документацiю i здати керiвнику вiд навчального закладу.

Якщо студент-практикант не пройшов перекладацької (виробничої) практики або порушував вимоги, вiн може бути усунутий вiд проходження практики. Вчена рада Інституту iсторії i полiтології студентам, якi отримали незадовільнi оцiнки або були усунутi вiд проходження практики може дозволити (як виключення) проходити практику в повному обсязi у наступному навчальному році без вiдриву від занять.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КЕРIВНИКIВ ПРАКТИКИ

МАЮТЬ ПРАВО:

 • брати участь у конференцiях та нарадах з питань органiзацiї i проведення практики;
 • вносити пропозицiї щодо вдосконалення практики;
 • вiдвiдувати мiсця проходження практики студентами з метою здiйснення контролю за виконанням студентами завдань практики;
 • працювати у роботi комiсiї при пiдведеннi пiдсумкiв практики та вносити пропозицiї щодо оцiнювання результатiв роботи студентiв-практикантiв;
 • пропонувати кандидатуру студента на участь у конкурсi за кращого студента-практиканта.

ОБОВ’ЯЗКИ КЕРIВНИКIВ ПРАКТИКИ:

 • перед початком визначити готовність баз об’єктiв практики;
 • забезпечити проведення всiх органiзацiйних заходiв у навчальному закладi перед практикою студентiв: iнструктаж про порядок проходження та з технiки безпеки, надання студентам-практикантам необхiдних документiв (направлення, програма, щоденник, iндивiдуальнi завдання, календарний план);
 • повiдомити студентiв про систему звiтностi з практики (оформлення всiх необхiдних документiв);
 • разом з керiвниками об’єктiв проведення практики забезпечувати високу якiсть її проведення згiдно з програмою;
 • контролювати забезпечення належних умов для проходження практики;
 • контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрiшнього трудового розпорядку, органiзувати ведення табеля вiдвiдування студентами об’єктiв практики;
 • проводити консультації для студентiв з рiзних питань проходження практики;
 • виконунати всi роботи, передбаченi програмою практики;

ДОКУМЕНТАЦIЯ ПРАКТИКИ

Керiвником практики вiд вузу i бази практики, методистами здiйснюється поточний та пiдсумковий контроль за виконанням окремих роздiлiв і всiєї програми практики студентами. Ведеться контроль часу початку та закiнчення роботи.

 1. Студенти зобов’язанi вести 1. щоденник практики, який складається у довiльнiй формі, зручнiй для практиканта. Вiн повинен мiстити iнформацiю про виконання протягом робочого дня завдань та кiлькостi годин роботи у щоденнику фiксується iнформацiя про виконання всіх пунктiв iндивiдуального плану. Методист робить вiдмiтку в iндивiдуальному планi практиканта про виконання роботи тiльки тодi, коли вона зафiксована в щоденнику. Вiн повинен мiстити: щоденнi зауваження студента про свої спостереження щодо роботи; данi про проведену роботу; термiни i види робiт; проблеми, що виникають у студентів пiд час проходження практики.

Пропонований зразок оформления щоденника:

№ п/п Зміст роботи Зауваження студента
     

Пiсля закiнчення практики студенти здають на кафедру іноземних мов і перкладу, яка вiдповiдає за її органiзацiю, крiм щоденника, також:
2. Характеристику з мiсця практики, пiдписану керiвником установи i завiрену гербовою печаткою установи.

З. Зразки здійснених білінгвістичних перекладів;

 1. Зведення підсумків по збору ділової інформації; написаних резюме та інших ділових паперів; роздруковані матеріали проведення зборів та презентацій;
 2. Пiсля закiнчення терміну практики студенти звiтують про виконання програми та iндивiдуальнi завдання. Загальна i характерна
  форма звiтностi студента за практику — подання письмового звiту пiдписаного i оцiненого безпосередньо керiвником вiд бази практики. Письмовий звiт разом з iншими документами (щоденник, матерiали, iндивiдуальний план, характеристика) подається на рецензування керiвнику практики вiд навчального закладу.

Звiт має мiстити вiдомостi про виконанпя студентом усiх роздiлiв програми практики та iндивiдуальнi завдання, мати роздiли з питань охорони працi, висновки i пропозицiї, список використаної лiтератури.

У звiтi описується здійснена студентом-практикантом робота коротко i конкретно.

Для узагальнення матерiалiв, зiбраних пiд час практики i пiдготовки звiту, студентам пiсля практики надається десять днів. Складений студентом звiт повинен мати наскрiзну нумерацiю сторiнок. Аркушi звiту повиннi бути зшитi. Звiт з практики захищається студентом перед комiсiєю, призначеною на засіданні кафедри. До складу комiсiї входять керiвник практики вiд навчального закладу та методисти i за можливiстю керівники практик від баз практики, викладачi кафедри, якi читали студентам спецiальну дисциплiну.

 ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦIЯ ТА ОЦIНЮВАННЯ ПРАКТИКИ

Пiсля завершення практики складається пiдсумковий звiт, для узагальнення матерiалiв, зiбраних пiд час практики, студентам вiдводиться десять днів.

Пiсля завершення практики студенти подають керiвнику практики:

 • письмовий звiт студента про роботу, завiрений i оцiнений керiвнкком вiд бази практики;
 • щоденник практики;
 • iндиаiдуальнi завдання;
 • характеристику про проходження студентом практики, завiрену керiвником бази практики;
 • староста групи представляють журнал облiку вiдвiдування практики.

 

Звiт практики захищається студентом (з диференцiйованою оцiнкою) перед комiсiєю. До складу комiсiї входять керiвник практики, методисти та викладачi кафедри.

 

Звiт складається протягом перших десяти днiв навчання, яке починається пiсля закiнчення практики. Загальна оцiнка роботи кожного студента є комплексною, що враховує усi сторони його дiяльностi в перiод практики.

Оцiнка (залiк) за практику вноситься до залiково-екзаменацiйної вiдомостi i до залiкової книжки студента з пiдписами членiв комiсiї.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. У разі не виконання практики, студент може бути вiдрахований з вузу.

Критерiї оцiнювання практики:

 • ступiнь сформованостi професiйних умiнь;
 • рiвень професiйної спрямованостi та соцiальної активностi студента-практиканта;
 • оцiнка роботи студента з мiсця проходжеяня практики.

ПIДВЕДЕННЯ ПIДСУМКIВ ПРАКТИКИ

Пiдсумки навчально-ознайомлювальної практики пiдводяться на засiданнi кафедри іноземних мов та перекладу:

 • пiдведення пiдсумкiв роботи практикантiв;
 • виявлення досягнень i недолiкiв у їхнiй роботі;
 • оцiнка рiвня теоретичної i практичної пiдготовленостi студентiв до роботи за спецiальнiстю;
 • оцiнка якостi роботи з органiзацiї практики її керiвниками;
 • визначення заходiв, спрямованих на подальше полiпшення практики.

Основний змiст пiдсумкового засiдання кафедри складають доповiдi з узагальнення досвiду роботи студентiв з питань проходження практики.