Серман Леся Ігорівна/Lesia Serman

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

У 2010 році закінчила факультет іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. По закінченні університету отримала диплом магістра за спеціальністю “Мова та література (французька)” та здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови, англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2010 року працює на посаді асистента кафедри французької філології факультету іноземних мов.

2011-2015  – навчання в аспірантурі зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

У 2020р. захистила дисертацію за спеціальністю Теорія та медика професійної освіти, отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Наукові інтереси: психолого-педагогічні особливості підготовки майбутніх учителів іноземних мов, педагогічна іміджелогія, проблеми формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов.

1. Серман Л.І. Професійний імідж майбутнього вчителя іноземних мов як компонент його професійної культури вчителя / Леся Ігорівна Серман. // Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. – 2013. – №3(50).- Додаток 1 : Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології.-Т. 1. – С. 194–197.

2. Серман Л.І. Теоретичний аналіз педагогічних умов в контексті формування професійного іміджу майбутнього учителя іноземних мов / Леся Ігорівна Серман.// Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2014. – №4. – С. 27–31.

3. Серман Л.І. Аналіз показників та рівнів сформованості професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов / Леся Ігорівна Серман. // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – 2015. – №49. – С. 234-244.

4. Серман Л.І. Професійний імідж викладача як фактор підвищення якості освіти (функціональний аспект) /Серман Леся Ігорівна //Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету: Матеріали Наук.-прак. семінару 3-4 березня 2016 р., Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника, – Івано-Франківськ, – 2016. – С. 52-55.

5. Серман Л.І. Problem of the future foreign languages teacher’s training in scientific and educational literature/ Леся Ігорівна Серман// Journal L’Association 1901 “SEPIKE”, Edition 15, Poitiers (France), – 2016.– С.21-24.

6. Серман Л.І. Методична підготовка в контексті формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов /Леся Ігорівна Серман //Міжнародний науково-практичний конгрес педагогів та психологів (BE SMART): відп. ред. Н.Я.Яцків: Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Женева: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – С. 276-280. 7. Аналіз рівня сформованості професійного іміджу у майбутніх учителів іноземних мов (ціннісно-мотиваційний критерій)/Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. 2018. №2. С.117–120.

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76018 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

E-mail: lesia.serman@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Lesia Serman is the assistant of the French Philology Department

2010 – graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Faculty of Foreign Languages, received Master’s Degree in the specialty “Language and Literature (French)” and got the qualification of philologist, teacher of French and English languages and literature.

2015 – postgraduated in specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education.

From 2010 she has been working as an assistant of the French Philology Department.

2020 – defended a thesis on specialty Theory and Methods of Vocational Training and received a degree Candidate of Pedagogical Sciences

Scientific interests: psychological and pedagogical peculiarities of the future foreign languages teacher’s training, image study, the problem of the formation of the future foreign languages teacher’s professional image.