Ницполь Вікторія Ігорівна/Viktoriia Nytspol

кандидат філологічних наук, асистент

кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Народилася 25 травня 1989 р. у м. Болехові Івано-Франківської області. З 1995 по 2006 р. навчалась у Болехівській загальноосвітній школі № 1. Отримала атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

У 2006 році вступила до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на спеціальність «англійська мова і література». У 2010 році отримала диплом бакалавра філології з відзнакою.  У 2011 році успішно захистила магістерську роботу, отримала диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» і здобула кваліфікацію філолога; викладача англійської, німецької мов та зарубіжної літератури.

У 2013 – 2017 рр. навчалась в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на денній формі навчання на спеціальності 10.02.04 – германські мови. У 2014 – 2015 рр. перебувала в академічній відпустці по догляду за дитиною. Склала усі кандидатські іспити. У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мовна особистість персонажа серійного вбивці (на матеріалі американської прози ХХ століття)».

З 2017 року працює асистентом кафедри іноземних мов та перекладу факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Є автором наукових статей у фахових виданнях, серед яких іноземне видання. Брала участь у низці наукових конференцій із важливих лінгвістичних питань.

Сфера наукових інтересів: дискурсологія, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика.

1) В. Ницполь Психолінгвістичний аналіз дискурсу персонажа-маніяка (на матеріалі роману Джеймса Паттерсона «Along Came a Spider») // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Германська філологія» : збірник наукових праць. — Чернівці : «Родовід», 2014. — Вип. 692–693. — с. 114 — 117;

2) В. Ницполь Психолінгвістичні методи при вивченні текстів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету м.. В. Винниченка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – с. 255 – 259;

3) В. Ницполь Психолінгвістичний аналіз персонажа-маніяка (на матеріалі романів Томаса Гарріса «The Silence of the Lambs» і Стівена Кінга «Misery») // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» : збірник наукових праць. — Одеса : «Гельветика», 2016. — Вип. 20. — с.52 — 56;

4) В. Ницполь Теоретичні засади вивчення мовної особистості персонажа серійного вбивці // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – Херсон, 2016. – Вип. 5. – с. 99 – 103;

5) В. Ницполь Мовна особистість персонажа-маніяка Патріка Бетмена у романі Брета Істона Елліса «American Psycho» // «Нова філологія». – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – Вип. 69. – с. 133 – 139.

6) Victoria Nytspol. Conceptual metaphor in the serial killer character’s discourse in the 20th-century American fiction // European Applied Sciences – 2017 – № 4 – pp.; С. 52 – 54.

7) Victoria Nytspol. Conceptual metaphor in the serial killer character’s discourse in the 20th-century American fiction // European Applied Sciences – 2017 – № 4 – pp. 52-54;

8) Ницполь В.І. Кінесичні комунікативні компоненти невербального спілкування персонажів серійних убивць в американському художньому дискурсі 20 століття // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 4 (48). – с. 280 – 289.

9) В. Ницполь. Просодичні комунікативні компоненти невербального спілкування персонажів серійних убивць в американському художньому дискурсі ХХ століття // Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 3 (55). – с. 303 – 309.

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76018 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

E-mail: victoria.nytspol@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Viktoriia Nytspol was born in Bolekhiv (town in Ivano-Frankivsk region) on May 25,
1989. From 1995 to 2006 she studied in Bolekhiv School No. 1, which she completed
with honors. In 2006 she entered Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
to the Faculty of Foreign Languages, specialty “English Language and Literature”. In
2010 she received the honours bachelor’s degree and started graduate program at the
same university and in 2011 she received honours master’s degree. In 2017, she
started working as an assistant at the Department of Foreign Languages ​​and
Translation at Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, where she teaches
English. In 2019, she defended her dissertation on “The Language Personality of a
Serial Killer Character (based on 20th-century American fiction)”, a specialty
10.02.04 – “Germanic Languages”.
Author of 7 articles in scientific journals, including a foreign edition. Participated in a
number of scientific conferences on important linguistic issues.
Sphere of scientific interests: discourse, cognitive linguistics, psycholinguistics.