Битківська Ярина Володимирівна/Yaryna Bytkivska

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри іноземних мов і перекладу

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїКонтактиEN

Ярина Володимирівна Битківська, кандидат філологічних наук, асистент кафедри
іноземних мов і перекладу.
Народилася 22 травня 1981 року в с. Лоєва Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1998 р. закінчила Тернопільську спеціалізовану школу №5 з поглибленим вивченням іноземних мов. У 2003 році закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури. Працювала на посаді асистента кафедри практики англійської мови цього ж закладу. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.01- «українська мова» «Тенденції засвоєння та розвитку семантики англійських запозичень у сучасній українській мові» під керівництвом доктора філологічних наук, професора В.В.Ґрещука. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
З лютого 2019 року-асистент кафедри іноземних мов і перекладу цього ж
університету.
Стажування:
1. Липень 2018: участь у літній школі Teacher Development School в рамках проекту English for Universities (British Council) CiVELT: Language of ESP (with ESP Essential component), 36 год.
2. Листопад 2018: Cambridge November Tour 2018: Developing Life Skills in the English Language Classroom, 2 год.
3. Лютий 2019: FLT Forum (Fifth Annual International Foreign Languages Teachers Forum), multiple methodological seminar session, 8 год.
4. Березень 2019: Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), семінар «Academic Writing with Integrity: Best Practices for Success”, 20 год.
5. Лютий-березень 2019: стажування на кафедрі англійської мови Івано- Франківського національного технічного університету нафти й газу, 150 год.
Участь у конференціях:
1. Міжнародна наукова конференція «Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017;
2. Міжнародна наукова конференція «Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges”, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019;
3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019.

Методичні напрацювання:
“The Outlines of Modern Art.Збірник текстів і завдань з англійської мови для студентів інституту мистецтв” Івано-Франківськ, 2019. – 36с.

Коло наукових інтересів: семантика мови,мовна екологія, методика викладання англійської мови за професійним спрямуванням.

1. ​Словотвірне пристосування англіцизмів до прикметникової підсистеми сучасної української мови. Подано до друку.
2. Битківська Я.В., Карпенко Г.М. The implementation of British Council recommendations in teaching ESP: opportunities and challenges. Teaching foreign languages in Ukraine and beyond: best practices and challenges. (Івано-Франківськ, 21-22 березня, 2019). С. 49-5
3. ​Граматичне засвоєння англійських запозичень у дієслівній підсистемі української мови. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. – Вип. І (29). –с. 8-12.
4. ​Словотвірне засвоєння англійських запозичень іменниковою підсистемою української мови. // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє. Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті
Університету імені Масарика в Брно. – Brno, 2015.
5. ​Граматичне засвоєння англійських запозичень в іменниковій підсистемі української мови // Українознавчі студії: науково теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника. – 11-12, 2010-2012. – С. 78-85.
6. ​Фразеологічний словник лемківських говірок/ Г.Ф.Ступінська, Я.В.Битківська.; за ред. Г.Ф. Ступінської, В.Я.Ступінського. – Тернопіль, Навчальна книга – Богдан, 2013. – 464с

вул. Чорновола, 1 (207 ауд.)

76000 м. Івано-Франківськ

тел. (0342) 75-20-27

E-mail: yaryna.bytkivska@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Yaryna Bytkivska
Email: yarynabytkivska@gmail.com
Personal Data:
Born: 22 May, 1981 in Loyeva, Nadvirna raion, Ivano-Frankivsk oblast.
Education:
Degree:
 PhD in Philology, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 2008
Major: Ukrainian language 10.02.01.
Dissertation title: The Tendencies of the Adaptation and Development of the Semantics of Anglicisms in the Modern Ukrainian Language
 Specialist in Pedagogics and Methodology of Secondary Education. Language and Literature (English), Ternopil Volodymyr Hnatiuk State Pedagogical University (now Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University), 2003
Languages: Ukrainian (native), English, Russian, German (proficient to varying degrees).
Professional development:
 Internship at English Language Department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 2019. (150 academic hours)
 2-day workshop "Academic Writing with Integrity: Best Practices for Success" (by an instructor
Robert Arthur Cote, PhD in Second Language Acquisition and Teaching (SLAT), University of тArizona), Bukovinian State Medical University, March 2019 (20 academic hours).
 FLT Forum (Fifth Annual International Foreign Languages Teachers Forum), multiple methodological seminar session, Lviv, (8 academic hours).
 Teacher Development Summer School. English for Universities (British Council) CiVELT: Language of ESP (with ESP Essential component) (36 academic hours), July 2018, Irpin, Ukraine.
Professional experience:
 Assistant professor of the Foreign Languages and Translation Department at the Faculty of History, Political Science and International Relations of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Fabruary 2019 – present.
 Assistant professor of the Foreign Languages Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. September 2008 – June 2019.
 Assistant professor of Practical English Department, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. September 2003-December 2004.
Conferences:
 International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Linguistics, Literature and Translation Studies”. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019
 International Scientific Conference «Teaching Foreign Languages in Ukraine and Beyond: Best Practices and Challenges». Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019
 International Scientific Conference “Bohdan Lepky in Polycultural Discourse of Europe and America”, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, 2017
Publications:
1. The Anglicisms Word-building in the Ukrainian Verb Subsystem. Ukrainoznavchi studii, 20, 2019 [in Ukrainian].

2. Derivational Adaptation of English Loan Words into the Adjective Subsystem of the Ukrainian Language. Prykarpatsky Visnuk.Slovo. 3(55), 2019. [in Ukrainian].
3. Bytkivska Y., Karpenko H. The Implementation of British Council Recommendations in Teaching ESP:
Opportunities and Challenges. International conference proceedings (2019; Ivano-Frankivsk) p. 49-53.
4. Grammatical adaptation of English Loan Words in the Verb Subsystem of the Ukrainian Language. Naukovi Zapysky. Seria: Movoznavstvo. Ternopil: Osadca Yu.V., 2018, 1(29). 8-12. [in Ukrainian].
5. Derivational adaptation of English Loan Words into the Noun Subsystem of the Ukrainian Language. ​Ukrainistyka: mynule, suchasne, maibutnye. – Brno, 2015. [in Ukrainian].